Gázszagot érez?

Tájékoztató a Készülékcseréről

Tájékoztató átugrása - készülékcsere dokumentációinak feltöltése

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy 2024. március 4-től csak az új készülékcsere jegyzőkönyvet használják elektronikus igényük benyújtásakor! Köszönjük együttműködésüket!

Segédlet a regisztrációhoz és online ügyintézéshez

A vonatkozó jogszabályok (földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény Get. és ennek rendelkezései végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. Rendelet) 1. számú melléklet 6.1. pont értelmében a készülékcserével kapcsolatos kiviteli tervek tervfelülvizsgálatát, és a kivitelezést követő műszaki-biztonsági ellenőrzést – beleértve az ezekkel járó feladatokat és teljes körű felelősséget  - 2018. november 1-től a tervezők veszik át a földgázelosztóktól, így az OPUS TIGÁZ Zrt.-től is. 

A készülékcsere fogalma, a 1/2020. (I. 13.) a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló Korm. rendelet 2.§. 4. pontja szerint:

4. készülékcsere: a felhasználói berendezés olyan megváltoztatása – ide nem értve a meglévő gázfogyasztó készülék vagy gázfogyasztó készülékek egyszerűsített eljárással történő cseréjének esetét, valamint a felhasználási hely fogyasztásmérőjének leszerelését esetét –, amely a meglévő gázfogyasztó készülék vagy gázfogyasztó készülékek helyett új gázfogyasztó készülék vagy gázfogyasztó készülékek telepítésére vonatkozik, és amely nem jár a csatlakozóvezeték, a gázfelhasználó technológiai rendszer kialakításának, üzemi paramétereinek megváltoztatásával vagy a gázmérőhelyen lévő névleges méréshatárú fogyasztásmérő cseréjével; 

A 19/2009. (I.30.) Korm. Rendelet 1. számú mellékletének 6.1. pontjának értelmében a jogszabály készülékcsere esetén az OPUS TIGÁZ Zrt. részére ellenőrzési kötelezettséget nem állapít meg, készülékcsere esetén a műszaki-biztonsági ellenőrzést a tervező végzi. Így az OPUS TIGÁZ Zrt. a készülékcsere körébe tartozó, arra jogosult tervező által készített kiviteli tervek felülvizsgálatát és a kivitelezés műszaki-biztonsági ellenőrzését már nem végzi, nem végezheti el.

A tervező által készített kiviteli terv és/vagy a tervező által műszaki-biztonsági szempontból ellenőrzött kivitelezés esetleges hibáiért a földgázelosztó nem felel.

Fentieknek megfelelően az OPUS TIGÁZ Zrt. a készülékcserére vonatkozóan:

 • kiviteli terveket nem fogad be,
 • azokat nem vizsgálja felül,
 • a készülékcsere kivitelezését követően nem végzi el a műszaki-biztonsági ellenőrzést.

Hat hónapon túli kikapcsolt felhasználási helyen végzett készülékcsere esetén a tervezőnek szükséges ellenőrizni a csatlakozó vezetéken/telephelyi vezetéken/fogyasztói vezetéken elvégzett szilárdsági és tömörségi nyomáspróbát és ennek megfelelőségéről a készülékcsere jegyzőkönyvön, a 3. pontban, a tervező nyilatkozatánál nyilatkoznia szükséges.

Hat hónapon túli kikapcsolt felhasználási helyen készülékcsere esetén a tervező elvégezheti a nyomáspróbát. A készülékcsere jegyzőkönyv nyomtatvány változott, a 3. pontban a tervező nyilatkozatnál a hat hónapon túli üzemszünet esetén a tervezőnek nyilatkozni kell, hogy a csatlakozó vezeték felhasználói berendezés szilárdsági és tömörségi nyomáspróba ellenőrzését elvégezte és megfelelőnek minősítette.

Speciális esetek, kivételek:

Készülékcsere földgázelosztói tervfelülvizsgálat és a földgázelosztó által végzett műszaki-biztonsági ellenőrzés nélkül akkor végezhető, ha a meglévő gázfogyasztó készüléknek vagy készülékeknek cseréje nem foglalja magába:

 • a csatlakozó vezeték, illetve annak részét képező fogyasztói főcsap átalakítását vagy
 • a felhasználási hely névleges méréshatárú gázmérőjének teljesítményváltozásból eredő cseréjét, továbbá
 • a készülékcsere kivitelezése nem jár együtt a közterületi, illetve több felhasználót ellátó fogyasztói főelzáró zárásával.

A tervfelülvizsgálat és műszaki-biztonsági ellenőrzés esetei és az azokkal kapcsolatos elvárások:
 

  Egyszerűsített készülékcsere Készülékcsere Csatlakozó vezetéket érintő átalakítás és/vagy a gázigény változás miatt a gázmérőt is cserélni kell Új felhasználói rendszer létesítés
Tervköteles Nem Igen Igen Igen
Elosztói engedélyes (pl. OPUS TIGÁZ Zrt.) általi tervfelülvizsgálat szükséges Nem Nem Igen Igen
Elosztói engedélyes (pl. OPUS TIGÁZ Zrt.) általi műszaki-biztonsági ellenőrzés szükséges Nem Nem Igen Igen
Tervezői műszaki-biztonsági ellenőrzésre kötelezett Nem Igen Nem Nem
A fogyasztói vezeték átalakítása megengedett Nem Igen Igen  
A csatlakozó vezeték átalakítása megengedett Nem Nem Igen

 

A készülékcserét tartalmazó kiviteli tervdokumentációval kapcsolatos elvárások:

 1. Amennyiben a felhasználói berendezés átalakítására olyan terv készül, amely a vonatkozó jogszabályok értelmében készülékcserének minősül, úgy a kiviteli tervet a földgázelosztóhoz (OPUS TIGÁZ Zrt.) nem kell benyújtani műszaki-biztonsági szempontú felülvizsgálatra. Amennyiben a földgázelosztóhoz mégis ilyen terv kerül benyújtásra, úgy azt a földgázelosztó érdemi felülvizsgálat nélkül visszaadja vagy visszaküldi.
 2. Tervezői felelősség, hogy az ingatlan tulajdonosa, vagy hozzájárulásával a felhasználó, gondoskodjon a készülékcsere miatt esetleg szükséges többletkapacitás igényléséről.
 3. Tervezői felelősség, hogy a beépített új gázfogyasztó készülék(ek) feleljen(ek) meg a vonatkozó jogszabályoknak, különösen, de nem kizárólagosan az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőség értékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet előírásainak.
 4. A készülékcserét az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti jogosultsággal rendelkező tervező által készített kiviteli terv alapján lehet kivitelezni.

A készülékcsere kivitelezése, műszaki biztonsági ellenőrzése

 1. A készülékcsere kivitelezését a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet szerinti, arra jogosultsággal rendelkező szakember végezheti.
 2. A készülékcserét a 3/2020. (I.13.) ITM rendelet 1. sz. számú melléklete és a hatályos Szakági Műszaki Előírások (röviden: SZME-G) szerint kell elvégezni.
 3. Készülékcsere esetén az elkészült gázszerelés ellenőrzését az ingatlantulajdonos, vagy megbízása alapján a kivitelező szerelési nyilatkozat benyújtásával kezdeményezi a tervet készítő tervezőnél.
 4. A készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését csak az arra vonatkozó tervet készítő tervező végezheti, aki a tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 2 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással. Több lakást, vagy több nem lakás céljára szolgáló helyiséget magában foglaló ingatlant érintő készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervező végezheti, aki a tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 5 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással.
 5. Készülékcsere estén a műszaki-biztonsági ellenőrzést az előző pont szerinti - a készülékcserét tartalmazó kiviteli tervet készítő - tervező végzi el. A tervező feladata, hogy a kivitelező által végzett nyomáspróbát és a műszaki-biztonsági ellenőrzés során a teljes felhasználói berendezést minősítse. A műszaki-biztonsági ellenőrzést készülékcsere esetén is a 3/2020. (I.13.) ITM. rendelet 1. számú mellékletében leírtak értelemszerű alkalmazásával (pl. készülékcsere esetén a földgázelosztó helyett a tervező értendő) kell végezni.
 6. Készülékcsere esetén a „D” terv alaprajzi mellékleteit, a készülékcsere jegyzőkönyvet (mely magába foglalja a tervezői műszaki-biztonsági ellenőrzést is) és a 20 m3/h vagy attól nagyobb névleges térfogatáramot meghaladó készülékcsere esetén készítendő 3211_04_U FN-02 – Gázmérő teljesítmény és méréstechnikai egyeztetési jegyzőkönyv című formanyomtatványt a kivitelező köteles a földgázelosztónak az ellenőrzést követő 2 munkanapon belül az alábbi űrlapunkat használva vagy elektronikus levélben, a gazinfo@opusenergetika.hu címre megküldeni. A készülékcseréről összeállított dokumentáció elektronikus levélben történő feltöltését elfogadjuk a tervezőtől, valamint az ingatlan tulajdonostól is. -> Jegyzőkönyv a készülékcseréről.

A hatékony feldolgozás miatt kérjük, hogy a dokumentumok pdf formátumúak legyenek, az email tárgya a felhasználási hely „POD azonosító készülékcsere” legyen.

Egyebek

 1. A készülékcsere kapcsán készült dokumentumok (szerelési nyilatkozat, megvalósulási dokumentáció stb.) az eddigi alkalmazott formával, tartalommal egyezzenek meg, azonban készülékcsere esetén kizárólag a kivitelezői „D”- tervet (alaprajz(ok) amelyek a tervező és kivitelező aláírásával igazolja a megvalósult állapotot) a 20 m3/h vagy attól nagyobb névleges térfogatáramot meghaladó készülékcsere esetén a méréstechnikai egyeztetést tartalmazó jegyzőkönyvet, és a készülékcsere jegyzőkönyvet kell a kivitelezőnek a földgázelosztó részére az ellenőrzést követő 2 munkanapon belül átadnia.
 2. A „Meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással” folyamat továbbra is megmarad, annak követelményeit a 1/2020. (I.13.) Korm. rendelet tartalmazza.
 3. Felhívjuk a tervezők figyelmét, hogy a készülékcsere kiviteli tervének készítése során kellő körültekintéssel legyenek a nyomásmentesítésre, gázmentesítésre a szilárdsági és tömörségi nyomáspróba elvégzésére. Amennyiben a tervező előírja, vagy másként nem végezhető el a szilárdsági és tömörségi nyomáspróba, a gázmérő leszerelését, a felhasználási hely ideiglenes kikapcsolását meg kell rendelni az elosztói engedélyestől. A leszerelt gázfogyasztás mérők felszerelése (visszaszerelése) a földgázelosztóhoz eljuttatott a sikeres műszaki biztonsági ellenőrzés elvégzéséről szóló jegyzőkönyv átvételét követően valósulhat meg. A gázmérő le/felszerelése a földgázelosztó mindenkori díjszabása szerint díjköteles.

  Teljesítményváltozás esetén az egyetemes szolgáltató vagy a kereskedő indíthatja a visszakapcsolást.
   
 4. Csak olyan készülékcsere jegyzőkönyvet tudunk elfogadni, amikor a jegyzőkönyv 1. pontjában szereplő felhasználó, Társaságunkkal a gázszolgáltatás biztosítására irányuló szerződéses kapcsolattal rendelkezik. Amennyiben a fogyasztó személyében változás történt (pld. ingatlanértékesítéssel összefüggésben), kérjük, forduljon az Egyetemes szolgáltatójához/kereskedőjéhez a készülékcserét, a dokumentáció leadást megelőzően.

 

A jelen tájékoztató visszavonásig érvényes.

Hivatkozott jogszabályok, szakági műszaki előírások: 
1/2020.(I.13.) Korm. rendelet a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről
3/2020. (I. 13.) ITM rendelet a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet - a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
Szakági műszaki előírások (SZME-G) – Gáz csatlakozóvezetékek, felhasználói berendezések és telephelyi vezetékek)

Készülékcsere dokumentációinak feltöltése

a *-al jelölt mezők kitöltése kötelező
Elérhetőségek